Dzięki inwestycjom wzrosła produkcja Wydziału Kół Tarczowych (WKT) i podniesiona została jakość wytwarzanych wyrobów. Pronar w fabrykach w Narwi i Narewce wytwarza rocznie ponad milion kół tarczowych. Tak duża produkcja powoduje konieczność znalezienia rynków zbytu. Dział Handlu WKT poszukuje ich na całym świecie. Za jeden ze strategicznych dla Pronaru rynków sprzedaży kierownictwo firmy uznaje Republikę Południowej Afryki (RPA). Jest to największy rynek zbytu kół tarczowych Pronaru na kontynencie afrykańskim.
Kraj ten zaliczany jest do rynków wschodzących o średnim PKB. Powierzchnia RPA jest niemal czterokrotnie większa od powierzchni Polski, z czego blisko 75 proc. zajmują tereny orne i użytki zielone. Rozwojowi rolnictwa sprzyjają nie tylko dobre warunki klimatyczne, ale również bardzo żyzne gleby. Nadwyżki żywności są eksportowane. Z uwagi na obecność wielu bogactw mineralnych dobrze rozwinięty jest też przemysł wydobywczy. Wszystkie te czynniki powodują, iż zapotrzebowanie na stalowe koła tarczowe do maszyn rolniczych, budowlanych i przemysłowych rośnie z roku na rok.
Wymianę handlową ułatwia umowa zawarta przez Republikę Południowej Afryki i Unię Europejską w 2000 roku – Trade, Development and Cooperation Agreement (Umowa o rozwoju handlu i współpracy). Zliberalizowała ona handel pomiędzy krajami Unii Europejskiej a RPA, w wyniku czego UE stała się jednym z głównym partnerów handlowych RPA.

Eksport wyrobów WKT Pronaru do Republiki Południowej Afryki rozpoczął się w 2012 roku. Są to przede wszystkim kompletne koła tarczowe. Ich wysoka jakość, solidna konstrukcja, trwałość oraz konkurencyjne ceny zostały dostrzeżone przez partnerów biznesowych, którzy przez lata współpracy stale doceniają te cechy wyrobów Pronaru. Koła z WKT trafiają głównie do dużych producentów maszyn rolniczych i budowlanych, stawiających bardzo wysokie wymagania jakościowe. Są one montowane w ich wyrobach.
Istotną częścią eksportu są również elementy do produkcji kół – obręcze i tarcze, wykorzystywane przez mniejszych producentów do wytwarzania krótkich serii kół dla odbiorców indywidualnych. Taki model eksportu zapewnia pełne wykorzystanie parku maszynowego fabryk w Narwi i Narewce poprzez produkcję dużych partii wyrobów.
W rolnictwie RPA – podobnie jak w amerykańskim i australijskim – dominują gospodarstwa o znacznych areałach. Dlatego wykorzystywane są tam takie same maszyny rolnicze. Pronarowi umożliwia to łączenie produkcji na wszystkie trzy rynki. Z drugiej strony przed Wydziałem Kół Tarczowych stoi wyzwanie dopasowania oferty produktów do wymagań tych rynków, często bardzo odmiennych od warunków europejskich. Jednak, z racji dysponowania nowoczesnym zapleczem technicznym w postaci Centrum Badawczo-Rozwojowego, WKT wprowadza nowe produkty, które przyczyniają się do dalszego wzrostu sprzedaży.