Polityka prywatności i cookies

 

Polityka Prywatności.
§1. Definicje

Użyte w niniejszej Polityce Prywatności wyrazy, należy rozumieć w następujący sposób:

PRONAR – PRONAR Sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, przy ul. Adama Mickiewicza 101 A, 17-210 Narew, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000139188, z kapitałem zakładowym 51,000 PLN pokryty w całości, NIP: 543-02-00-939, REGON:008002850.

Serwis – serwis internetowy należący do PRONAR, znajdujący się pod adresem www.pronar.pl

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez PRONAR na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszą Politykę Prywatności (np. Newsletter).

Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna,  podmiot nieposiadający osobowości prawnej lub mający zdolność prawną, który korzysta z określonych funkcjonalności Serwisu oraz Usług.

Dane Osobowe – zgromadzone w trakcie rejestracji w Serwisie informacje umożliwiające zidentyfikowanie danej osoby fizycznej, przetwarzane przez Serwis w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i pozwalające Użytkownikowi na korzystanie z określonych funkcjonalności serwisu.

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika pozwalający Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności serwisu (np. przy otrzymywaniu Newsletter’a).

 

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług lub wizerunku PRONAR, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez PRONAR.

Ciasteczka – krótkie pliki tekstowe, w których serwery Serwisu PRONAR zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu PRONAR może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

Adres IP – indywidualny numer, który posiada każdy komputer podłączony do sieci komputerowej

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§2. Postanowienia ogólne

 1. Głównym celem działania Serwisu jest umożliwienie korzystania z informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie, otrzymywania ich w formie newsletterów za pomocą poczty elektronicznej oraz pomoc zainteresowanym Użytkownikom w kontakcie z Działem Kadr PRONAR przy rekrutacji do pracy.
 2. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części Serwisu, w tym zawartych w nim materiałów i informacji, w szczególności tekstów, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych treści, logotypów słownych i graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audiowizualnych, kompilacji materiałów, zdjęć, ankiet, formularzy, wzorców oraz opracowań, stanowią własność Serwisu, z wyłączeniem tych, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców, podlegają ochronie prawnej. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis udostępnia Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne, chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez PRONAR. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne, chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez PRONAR.
 4. PRONAR zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 5. PRONAR umieszcza na urządzeniach Użytkowników pliki „cookies” w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Serwisu. Pliki „cookies”(„ciasteczka”) to krótkie pliki tekstowe zapisywane przez system teleinformatyczny PRONAR w systemie teleinformatycznym Użytkownika (tj. na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu) głównie w celu identyfikacji Użytkowników w Serwisie oraz zbieraniu ogólnych informacji o sposobie korzystania z Serwisu.
 6. Pronar używa następujących plików „cookies”:
 • „niezbędnych” – służących do prawidłowego funkcjonowania serwisu
 • „statystycznych” – do tworzenia statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia optymalizację treści i funkcjonalności serwisu. W przypadku tego rodzaju plików korzystamy z narzędzi GOOLE tj. Google Analytics. Więcej informacji na ten temat można odnaleźć w zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności.
 • „marketingowych” – służących do zbierania informacji o tym,  jakie działania Użytkownik podejmował w Portalu, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Portalu odwiedzał. Do zbierania plików cookies o charakterze marketingowym dochodzi jedynie w momencie uzupełnienia wyskakującego okienka pop-up w celu kontaktu.

Pliki cookies wykorzystują też podmioty trzecie np. portale internetowe takie jak Facebook, Twitter, You Tube, których treści  mogą być umieszczane na naszym serwisie.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp jest Pronar Sp z o.o. oraz Zaufani Partnerzy czyli podmioty współpracujące z  Pronar świadczące usługi marketingu automatycznego, oraz personalizacji kontaktu poprzez okno pop-up.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają stosowanie plików cookies  Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie plików „cookies” wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies   dostępne są w  ustawieniach przeglądarki internetowej.

Wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu.

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookie) – sesyjne i stałe.

Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki).

Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 2. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu, akceptuje zasady niniejszej polityki prywatności.

§3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Pronar Sp z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRONAR Sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, pod adresem: 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000139188, NIP: 543-02-00-939, BDO 000014169 (zwanej dalej: „PRONAR”).
 2. PRONAR wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt pisemny PRONAR Sp. z o.o. w Narwi, ul. Mickiewicza 101a, 17-210 Narew; kontakt mailowy: iod@pronar.pl; kontakt telefoniczny: 85 6827337.
 3. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzanych danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

3.1  Cele i podstawy prawne przetwarzania

Wykorzystujemy Państwa dane :

a) na podstawie wyrażonej zgody, w przypadku:

 • realizacji działań marketingowych polegających na wysyłce pocztą kwartalnika Pronar
 • kierowania e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które mogą zawierać informacje handlowe (usługa newslettera)
 • działań telemarketingowych promujących działalność administratora.
 • wyrażenia chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych
 • organizowania konkursów w celu promowania działalności Administratora

Dane przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane do momentu jej wycofania,

b) w przypadku działań podjętych i służących do wykonania umowy w celu:

 • realizacji trwających procesów rekrutacyjnych
 • zawierania i realizacji umów dostawy, sprzedażowych, realizacji zamówień
 • uruchomienia gwarancji na sprzęt Pronar, realizacji zgłoszenia serwisowego oraz reklamacyjnego, zgłoszenia przeglądu maszyny poprzez odpowiedni formularz na stronie w przypadku maszyn recyklingowych,
 • obsługi posprzedażowej wszelkich produktów i usług będących w asortymencie firmy
 • uruchomienia gwarancji na silniki Deutz, Catepilar, Volvo, oraz na ciągniki Kioi, administrator przekazuje w/w firmom dane nabywców w celu uruchomienia gwarancji.

Dane przetwarzane są do momentu rozwiązania umowy, okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, a następnie mogą być archiwizowane jeżeli wymagają tego stosowne przepisy prawa.

c) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa np. przepisów podatkowych, przepisów prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Okres przechowywania danych jest zgodny z wymienionym w przepisach szczegółowych.

d) gdy przetwarzanie stanowi prawny interes administratora w przypadku:

 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,
 • udzielania odpowiedzi na zapytania klientów, potencjalnych klientów z wykorzystaniem formularzy kontaktowych, formularza” Zapytaj o ofertę” lub w innej formie,
 • sporządzanie wewnętrznych analiz rynku oraz analizy satysfakcji klientów ze świadczonych usług
 • konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu Administratora, poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego oraz kontroli wstępu do lokali i na teren zarządzany przez Administratora. Nagrania przechowujemy przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy, chyba , że nagranie jest dowodem w postępowaniu.
 • wymiany kontaktów i wizytówek w celu inicjowania i utworzenia sieci kontaktów biznesowych
 • marketingu bezpośredniego

Dane przetwarzane są do momentu wniesienia prawnie uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania.

 1. W związku z prowadzona działalnością dane osobowe są ujawniane:
 • zewnętrznym podmiotom, takim jak organy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów szczególnych, poczcie polskiej, kurierom, bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi: w zakresie obsługi systemów informatycznych, marketingowe, prawne, wspierające procesy rekrutacji, dystrybucji materiałów marketingowych, organizacji szkoleń, obsługi ubezpieczeniowej. Podmioty te przetwarzają dane na polecenie administratora i na podstawie stosownych umów powierzenia
 1. Ma Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO. Wniosek w formie pisemnej należy złożyć do Inspektora Ochrony Danych drogą listową lub na adres iod@pronar.pl. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 2. Odpowiedź na zgłoszenia powinna zostać udzielona w ciągu 30 dni od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia. Odpowiedź jest udzielana za pomocą poczty tradycyjnej, chyba, że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano takiej formy odpowiedzi.
 3. Każdej osobie przekazującej swoje dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator przetwarza dane na terenie Europejskiego obszaru Gospodarczego i co do zasady nie przewiduje ich przekazania do państw trzecich. W określonych sytuacjach może, dojść do przekazania danych do państwa trzeciego w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy między Administratorem a osobą, której dane dotyczą lub między Administratorem a osobą prawną lub fizyczną w interesie osoby której dane dotyczą, lub podczas korzystania z usług
 5. Pronar Sp z o.o. nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

W związku z odwiedzaniem przez Użytkownika strony internetowej, w ramach której można zapisywać się na Usługę Newsletter, PRONAR jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z tejże strony, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał z danej strony www, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.

§4. Newsletter

 1. Każdy, kto wyraża zgodę na otrzymywanie Newsletter’a akceptuje zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności.
 2. Otrzymywanie Newsletter’a wymaga podania w odpowiednim formularzu: imienia, nazwiska, adresu e-mail.
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 powyżej jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z Usługi Newsletter.
 4. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej Newsletter’a. Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Każdy z zarejestrowanych Użytkowników Newsletter’a ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swoje dane z naszej bazy – w tym celu należy przesłać drogą elektroniczną informacji do PRONAR na adres: iod@pronar.pl o rezygnacji z Usługi Newsletter.
 5. Newsletter PRONAR może zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. PRONAR nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności.

 

 

§5. Fanpage Facebook

Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika fanpage Pronar na Facebook w celu udzielania odpowiedzi na wiadomości, które są kierowane za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności FB, udostępniania użytkownikowi  postów jako osobie obserwującej nasz fanpage, a także w celu marketingowym polegającym na informowaniu użytkownika o naszych usługach i o nas samych.

§6. Zmiana Polityki Prywatności

PRONAR zastrzega sobie prawo zmiany zasad i warunków korzystania z Usług Serwisu w trybie zmiany Polityki Prywatności lub wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności w niżej opisanych przypadkach:

 1. zmiany przepisów dokonanych przez uprawnione organy państwa lub wydania orzeczeń
  mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron
 2. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, w tym związanych z postępem technicznym
  lub technologicznym,
 3. wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji
  sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
 4. w wyniku zdarzeń zaistniałych na skutek działania siły wyższej.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie pronar.pl
 2. Data publikacji Regulaminu na stronie Serwisu: 20.07.2020