Ochrona środowiska przynosi wiele korzyści. Zyskuje przede wszystkim sama przyroda, której częścią jesteśmy. Właściwe zarządzanie tym procesem może być opłacalne ekonomicznie, a przykład Pronaru pokazuje, że także w tej dziedzinie można odnosić sukcesy. W 2017 roku aż 92,6 proc. wszystkich odpadów zostało przekazanych odbiorcom zewnętrznym do odzysku lub recyklingu. Zaledwie 3 proc. odpadów poprodukcyjnych stanowią odpady zmieszane.

Pronar, prowadząc działalność, oddziałuje na środowisko naturalne. Aby było to jak najmniej uciążliwe, firma wdrożyła w ubiegłym roku, zgodny z normą ISO 14001:2015, System Zarządzania Środowiskowego. Do możliwie najbardziej skutecznej ochrony środowiska naturalnego Pronar angażuje jak najwięcej pracowników, w tym kadrę zarządzającą. Dlatego organizowane są liczne szkolenia i warsztaty mające na celu wdrożenie dobrych praktyk środowiskowych. Współudział w tworzeniu tych planów mają wszystkie jednostki organizacyjne Pronaru, począwszy od Wydziału Wdrożeń, który zajmuje się m.in. projektowaniem innowacyjnych rozwiązań środowiskowych, aż po wydziały produkcyjne, na których nowe pomysły są wdrażane. Wpływ na skuteczność systemu ochrony środowiska mają również Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz mieszczące się w nim Laboratorium, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, gdzie testowane są np. maszyny recyklingowe i badane ich elementy.
W dbałości o środowisko naturalne wykorzystywany jest potencjał pracowników Pronaru, w tym przede wszystkim ich wiedza oraz dostępne materiały i infrastruktura techniczna. Racjonalne wykorzystanie tych elementów powoduje wzrost liczby zadań wykonywanych przez pracowników firmy, które wcześniej zlecane były kooperantom. Dotyczy to m.in. badań wpływu działalności Pronaru na środowisko oraz produkcji urządzeń związanych z ochroną środowiska (np. urządzenia wodne zabezpieczające przyległe tereny oraz wody gruntowe przed zanieczyszczeniami, wanny ociekowe do przechowywania substancji niebezpiecznych, kontenery na odpady czy pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów).

pronar dba o środowisko
Przyjęte przez firmę długoterminowe cele ochrony środowiska zakładają zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery, m.in. poprzez rezygnację z konwencjonalnych surowców opałowych, np. węgla, na korzyść gazu ziemnego. Obecnie w dwóch fabrykach Pronaru cała instalacja centralnego ogrzewania jest zasilana gazem ziemnym. W pozostałych obiektach firmy spalany jest lekki olej opałowy oraz biomasa, co również powoduje zmniejszenie emisji szkodliwych substancji. Poziom tych emisji jest redukowany przez filtry i cyklony, które są regularnie wymieniane.

Pronar dba o środowisko, a prowadząc działalność w otoczeniu obszarów Natura 2000, stara się również wspierać lokalne inicjatywy środowiskowe oraz współpracować z jednostkami samorządu terytorialnego i lokalnymi odbiorcami odpadów w ich jak najskuteczniejszym segregowaniu. Przynosi to obopólne korzyści. Firma, wdrażając segregację odpadów komunalnych w swoich fabrykach, zwiększa poziom zrecyklingowanych odpadów (przekazywanych lokalnym odbiorcom), a tym samym zmniejsza ilość zmieszanych odpadów komunalnych (nie poddawanych recyklingowi).

W ubiegłym roku w Pronarze powstało około 9 tys. ton odpadów poprodukcyjnych. Tak duża ilość odpadów wynika z ciągłego rozwoju produkcji. Pomimo iż z roku na rok ilość odpadów rośnie, gospodarowanie nimi przynosi korzyści ekonomiczne i środowiskowe. Przychody ze sprzedaży odpadów poprodukcyjnych przeznaczonych do odzysku i recyklingu (m.in. żelaza, stali, papieru, tektury, tworzyw sztucznych oraz olejów) są wielokrotnie wyższe od kosztów segregacji, która jest konieczna przed ich sprzedażą. We wszystkich obiektach Pronaru wdrażana jest segregacja wstępna, minimalizująca wytwarzanie odpadów zmieszanych, nie nadających się do odzysku i recyklingu.

Skuteczne zarządzanie ochroną środowiska w Pronarze przynosi wymierne korzyści, które są widoczne nie tylko w obiektach firmy, ale i również w otoczeniu firmy.

Pronar dba o środowisko, dlatego dołączyliśmy do grona firm, które otrzymały numer BDO – 000014169

Jesteśmy świadomi jak ważna jest właściwa segregacja, zarządzanie gospodarką odpadami i jej ewidencja.