Ogłoszenia

  1. 2017
  2. 2016
  3. 2015
    2015.10.21 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie budowy hali przemysłowej wraz z infrastrukturą z lokalizacją w Siemiatyczach, przy ul. Armii Krajowej
    Firma Pronar uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego budowy hali przemysłowej zlokalizowanej w Siemiatyczach przy ulicy Armii Krajowej 41 wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe i Projektowe „ROB-STAN”, Stanisław Kocięba, 17-300 Siemiatycze, ul. Mickiewicza 3, w/w oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (9 pkt.) i jest ofertą najkorzystniejszą.

    2011.12.05 Zaproszenie do składania ofert na obsługę transportową.