Konkurs „Pronar w pracy”


KONKURS PLASTYCZNY PRONAR 2017

REGULAMIN KONKURSU „Pronar w pracy” (do pobrania)

logo_pdf

Zgłoś udział on-line

  Formularz zgłoszeniowy do konkursu:

  „Pronar w pracy”

  Dane uczestnika konkursu:

  Imię (*)

  Nazwisko (*)

  Ulica i numer domu (*)

  Kod pocztowy (*)

  Miejscowość (*)

  Wybierz kraj (*)

  Adres email (*)

  Numer telefonu (*)

  Adres korespondencyjny

  Załącz Rysunek (max. 4Mb) (*)

  Twoje uwagi

  (*)- pola obowiązkowe

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, pod adresem: 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000139188, NIP: 543-02-00-939 (zwanej dalej: „PRONAR”). PRONAR ustanowił Inspektora Danych Osobowych, Kontakt pisemny Barbara Kuczko PRONAR Sp. z o.o. w Narwi, ul. Mickiewicza 101a, 17-210 Narew; kontakt mailowy: iod@pronar.pl; Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w celach: prawnie uzasadnionego interesu administratora danych na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO w postaci marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług ). W razie wyrażenia zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych lub wyrażenia zgody na wykorzystywanie zgody telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego podstawą będzie zgoda ( art. 6 usta 1 lit a RODO).
  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, oraz firmom kurierskim w zakresie wysyłki czasopisma. Dane osobowe przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, albo do momentu wycofania zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych lub wyrażenia zgody na wykorzystywanie zgody telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego a po tych okresach zgodnie z przepisami prawa przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  Pan/Pani ma prawo do żądania od administratora: dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
  W razie wyrażenia zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych lub wyrażenia zgody na wykorzystywanie zgody telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
  Wniosek odnośnie realizacji w/w praw należy złożyć do Inspektora Ochrony Danych drogą listową lub na adres iod@pronar.pl
  Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem otrzymania kwartalnika lub informowania o oferowanych przez PRONAR produktach lub usługach.

  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody na przekazywanie mi przez Pronar Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail informacji handlowych i marketingowych (w tym newsletter) dotyczących usług i produktów, które oferuje Pronar Sp. z o.o.

  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody na przekazywanie mi przez Pronar Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew na podany adres zamieszkania informacji handlowych i marketingowych dotyczących usług i produktów, które oferuje Pronar Sp. z o.o.

  [wpgdprc "Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę."]

  REGULAMIN KONKURSU „Pronar w pracy” (do pobrania)

  logo_pdf

  REGULAMIN KONKURSU
  „Pronar w pracy”
  (dalej „Regulamin”)

  § 1 DEFINICJE

  Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Pronar w pracy” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
  2. „Organizator” – organizatorem konkursu „Pronar w pracy” jest PRONAR Sp. z o.o z siedzibą w Narwi przy ul. Mickiewicza 101 A., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000139188, NIP 543-02-00-939, kapitał zakładowy 51 000 zł, pokryty w całości.
  3. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest PRONAR Sp. z o.o. z siedzibą w Narwi przy ul. Mickiewicza 101 A., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000139188, NIP 543-02-00-939, kapitał zakładowy 51 000 zł, pokryty w całości.
  4. „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony oraz w ramach fanpage https://www.facebook.com/pronarPL/
  5. „Zdjęcie ” –przesłane do organizatora konkursu w formie mailowej w formacie JPG, PDF, najwyższej jakości (minimum 300 dpi).
  6. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto wyśle zdjęcie reklamujące markę PRONAR
  7. „Nagroda Główna” – zestaw markowych ubrań z edycji limitowanej PRONAR. W ramach konkursu przewidziano trzy Nagrody Główne.
  8. „Nagroda Specjalna” – zestaw markowych ubrań edycji limitowanej PRONAR oraz dyplomy uznania. W ramach konkursu przewidziano jedną Nagrodę Specjalną

  § 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji marki Pronar.
  2. Konkurs rozpoczyna się on w dniu 08.08.2018 r. o godz. 8.00 i trwa do 28.09.2018 r. do godz. 14.00.
  3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
  4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem strony www.pronar.pl/konkurs oraz w ramach fanpage https://www.facebook.com/pronarPL/
  4.1. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.
  4.2. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani nie jest z nim związany.
  5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każdy kto wyśle zdjęcie przedstawiające maszyny Pronaru podczas pracy na adres mailowy konkurs@pronar.pl
  6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
  7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
  8. Uczestnik może przesłać dowolną liczbę zdjęć przez cały okres trwania konkursu.

  § 3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

  1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
  1.1. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie www.pronar.pl/konkurs, wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu w formie kliknięcia lub zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym pola „Zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
  1.2. Tematem zdjęć ma być dowolny produkt marki PRONAR. Zdjęcia zostaną przesłane drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji znajdującej się na stronie www.pronar.pl/konkurs lub na adres mailowy: konkurs@pronar.pl
  1.3. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt 1.1-1.2 niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
  1.4. Podczas trwania konkursu wszystkie nadesłane zdjęcia będą publikowane na stronie konkursu i fanpage’u Pronaru
  1.5. Spośród opublikowanych zdjęć Komisja Konkursowa wybierze 3 najlepsze zdjęcia
  1.6. Wybrane trzy zdjęcia otrzymają Nagrodę Główną.
  1.7. Nagrodę Specjalna otrzyma jeden Uczestnik za zdjęcie, które na fanpage Pronaru uzyska największą liczbę Like-ów .
  1.8. Komisja Konkursowa ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
  1.9. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.
  1.10. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
  1.11. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 nie będą przyjmowane.
  1.12. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
  1.13. Organizator zastrzega sobie prawo do nie publikowania zdjęć, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.
  1.14. Uczestnik przesyłając zdjęcia udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie wykonanego zdjęcia/ zdjęć przez Pronar Sp. Zo.o. w szczególności dodanie logo Fundatora, publikację zdjęcia z Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Przesłane w ramach konkursu Rysunki nie podlegają zwrotowi.
  1.15. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 08 października 2018 r. na stronie konkursu

  § 4 PRAWA AUTORSKIE

  1. Każdy Uczestnik, który wykonał zdjęcie/ zdjęcia w ramach Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanego zdjęcia/ zdjęć i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że wykonane zdjęcie/ zdjęcia w ramach Konkursu nie naruszają autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
  2. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego zdjęcia zostają bezpłatnie przeniesione na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu.

  § 5 NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

  1. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody:
  1.1. W okresie od dnia 08.08.2018 roku do dnia 28.09.2018 roku, powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora oraz przedstawiciela Fundatora (zwana dalej „Komisją Konkursową”), spośród Uczestników wybierze 3 zdjęcia w oparciu o subiektywne kryterium kreatywności, zgodność z tematyką Konkursu oraz estetyką pracy (zwani dalej „Laureatami”). Każdy z Laureatów otrzyma Nagrodę Główną .
  1.2. Nagroda Specjalna przyzna zostanie Uczestnikowi, którego zdjęcie w dniu 28.09.2018 o godzinie 14.00 zbierze największa ilość „like-ów” na fanpage Pronar (zwanemu dalej „Zwycięzcą”).
  1.3. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Laureatów oraz Zwycięzcy Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Laureatom i Zwycięzcy oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
  1.4. W Konkursie zostaną przyznane trzy Nagrody Główne oraz jedna Nagroda Specjalna.
  1.5. W przypadku przesłania dwóch identycznych zdjęć, pierwszeństwo w przyznaniu nagrody otrzymuje to zdjęcie, które zostało nadesłane w terminie wcześniejszym.
  1.6. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

  § 6 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

  1. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  2.1. odstąpienia od organizowania konkursu w przypadku małej ilość nadesłanych zdjęć uniemożliwiających rozstrzygnięcie konkursu.
  2.2. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
  2.3. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

  § 7 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

  Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 08.08.2018r.

  § 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych jest Pronar Sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, ul. Mickiewicza 101A.
  2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail.
  3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie.
  4. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz umieszczenie tej informacji w materiałach reklamowych Organizatora, jak również w mediach i Internecie.
  5. Dane osobowe Uczestników, po wyrażeniu przez nich zgody podczas rejestracji, będą przetwarzane i używane w celach promocyjno-marketingowych przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000).
  6. Osoby małoletnie by wziąć udział w Konkursie powinny dołączyć zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych
  7. Zdjęcia z konkursu mogą zostać przekazane lokalnym mediom
  8. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (tzn. zgody wyrażonej przez uczestnika konkursu) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.
  9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10.Dane osobowe uczestnika Konkursu uzyskane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu jej odwołania. Wszelkie żądania odnośnie danych osobowych należy zgłaszać na adres mailowy iod@pronar.pl
  11. Przesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu, że:
  1) posiada wszelkie niezbędne nieodwołalne zgody osób uwidocznionych na fotografiach, na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na ich wykorzystanie przez Organizatora,
  2) zwalnia organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich, dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe.
  12. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
  13. Organizator Konkursu zapewnia poufność danych osobowych Uczestników Konkursu (z zastrzeżeniem postanowień ust. 4).

  § 9 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

  1. Laureaci i Zwycięzca Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na stronie konkursu lub za pomocą wiadomości e-mail nie później niż 10.10.2018 roku.
  2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody na następujący adres e-mail: facebook@pronar.pl. Jednocześnie każdy Laureat oraz Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na stronie konkursu wraz z podaniem jego imienia, nazwiska, wieku i miejscowości.
  3. Organizator wyda nagrody rzeczowe Laureatom i Zwycięzcy Konkursu osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej do 30 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
  4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.
  5. Każdy Laureat i Zwycięzca nagrody rzeczowej po jej otrzymaniu będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru nagrody.
  6. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.
  7. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

  § 10 REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs: Pronar w pracy”” na następujący adres: Pronar Sp. Z o.o., ul. Mickiewicza 101a, 17-210 Narew lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: facebook@pronar.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.
  2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
  4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
  5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
  6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
  7. Organizator ani inne podmioty lub osoby współpracujące przy realizacji promocji nie ponoszą odpowiedzialności za połączenia internetowe. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie takiego połączenia. Jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu w stosunku do podmiotów wymienionych powyżej są wyłączone.

  § 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
  2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

  Regulamin został zatwierdzony w dniu: 06.08.2018 roku.