Dla odbiorców

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Wydziału  Handlu Krajowego lub Zagranicznego Maszyn Rolniczych bądź Komunalnych Pronar sp. z o. o.

 

§1. Ustalenia ogólne.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej w skrócie: „OWS”, mają zastosowanie do wszystkich dostaw towarów oferowanych przez Wydział Handlu Krajowego lub Zagranicznego Maszyn Rolniczych bądź Komunalnych Pronar sp. z o.o., ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew, Polska, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139188; NIP 543-02-00-939, REGON P-008002850, kapitał zakładowy w wysokość 51.000,00 zł pokryty w całości, zwanej dalej: “Dostawcą”. Postanowienia niniejszego OWS nie stosuje się gdy Nabywcą jest osoba fizyczna, która nabywa towary w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową
 2. Wszystkie osoby prawne lub osoby fizyczne nabywające towary znajdujących się w ofercie Dostawcy określane są dalej jako: “Nabywca”.
 3. Wszystkie nabywane u Dostawcy towary, zamawiane są na warunkach określonych w niniejszych OWS , chyba że Dostawca i Nabywca postanowią odmiennie w zawartej pomiędzy nimi umowie dostawy towarów lub w odrębnym postanowieniu, zawartych w formie pisemnej pod rygorem nieważności .
 4. OWS stanowią integralną część każdego zamówienia złożonego przez Nabywcę u Dostawcy i obowiązują przez cały okres trwania współpracy handlowej. Nabywca lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu składając zamówienie poświadcza, iż Ogólne Warunki Sprzedaży zna i akceptuje. Spełnienie powyższego jest niezbędnym warunkiem współpracy handlowej.
 5. Nabywca przed złożeniem pierwszego zamówienia winien dostarczyć kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Nabywcy) swoich aktualnych dokumentów rejestrowych. Nabywca zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego.

 

§2. Informacje o towarze.

 1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów wynikające np. z katalogów, rysunków prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Dostawcę są danymi orientacyjnymi oraz mogą ulec zmianie, o ile nie oznaczono ich wyraźnie jako obowiązujące.
 2. Nabywca jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki towaru bez uprzedzenia w momencie nie wywiązywania się Nabywcy z zobowiązań finansowych dotyczących poprzednich dostaw.
 5. Nabywca ma obowiązek dokonać odbioru jakościowego tj. zgodności ilości i asortymentu oraz oceny estetyki i stanu technicznego w zakresie wad możliwych do wykrycia bez prób ruchowych w ciągu 3 dni od dnia dostawy. Po tym okresie dostawca nie zaakceptuje roszczeń dotyczących w/w odbioru jakościowego.
 6. Nabywca podejrzewając wady towaru spowodowane transportem, zobowiązany jest sporządzić protokół z przedstawicielem firmy transportowej i przesłać go do Dostawcy w terminie do 3 dni od dnia dostawy.
 7. Nabywca ma obowiązek przeprowadzenia pełnej kontroli stanu maszyny w terminie 5 dni od dnia dostawy. Po tym okresie dostawca nie zaakceptuje roszczeń dotyczących w/w odbioru jakościowego.

§3. Cennik i ceny.

 1. Ceny towarów oferowanych przez Dostawcę zawarte są w cenniku dostępnym w Dziale Handlu Krajowego lub Zagranicznego Maszyn Rolniczych bądź Komunalnych.
 2. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto (bez podatku VAT).
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do korekty cennika w zakresie asortymentu i cen, którego ważność weryfikuje się przez znajdującą się na nim datę jego ustalenia.
 4. W momencie wejścia w życie nowego cennika traci ważność cennik poprzednio obowiązujący.
 5. Ceny podane w cenniku obejmują standardowy sposób pakowania wyrobów. Każde zamówienie Nabywcy dotyczące opakowania innego niż standardowe, będzie powodowało obciążenie Nabywcy dodatkowymi kosztami.
 6. Ceny dotyczące ogólnej oferty towarów i usług Dostawcy mają charakter niezobowiązujący i mogą ulegać zmianom.
 7. Udzielane przez Dostawcę dodatkowe rabaty i upusty wymagają indywidualnych negocjacji oraz potwierdzenia w formie pisemnej.
 8. Ostateczną cenę towaru i warunki płatności ustala się indywidualnie do każdego zamówienia w drodze negocjacji, a wysokość ceny powiększana jest o podatek VAT w przypadku sprzedaży krajowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w Polsce. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, obowiązują warunki płatności uwzględnione na potwierdzeniu zamówienia.
 9. Gdy nie uzgodniono inaczej, obowiązują ceny loco magazynu dostawcy w Narwi.
 10. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wskazanej w potwierdzaniu zamówienia w przypadku zmiany opłat celnych wpływającą na koszty realizacji zamówienia.

§4. Zamówienia.

 1. Dostawca realizuje dostawy towarów, będących w jego ofercie produkcyjnej i handlowej  na rzecz Nabywcy na podstawie pisemnie złożonych przez Nabywcę potwierdzonych  przez Dostawcę zamówień.
 2. W celu realizacji zamówień, Nabywca  składać będzie u Dostawcy pisemne zamówienia.
 3. Dostawca pisemnie potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. Pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Dostawcę, doręczone listownie, faxem lub w formie elektronicznej dla Nabywcy, jest równoznaczne z zawarciem przez strony umowy na dostawę.
 4. Pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera :
  1. Nazwę towaru wraz z dodatkowymi parametrami technicznymi,
  2. ilość,
  3. cenę jednostkową netto,
  4. termin realizacji zamówienia,
  5. formę płatności, termin płatności,
  6. wysokość upustu w procentach, jeśli został zastosowany,
  7. warunki dostawy (sposób, miejsce dostawy, płatnik kosztów przewozu i ewentualnego ubezpieczenia),
  8. imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę
 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, jeśli nie wymaga dodatkowych ustaleń między stronami, wystawiane jest w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu zamówienia.
 6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Dostawcę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień nie zmieniających istoty treści zamówienia poczytuje się za jego przyjęcie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w potwierdzeniu.
 7. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających ze złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Dostawcy.
 8. Po uprzednim poinformowaniu Nabywcy, Dostawca zastrzega sobie prawo powstrzymania się od realizacji zamówienia – jeżeli poweźmie uzasadnione przypuszczenie, że Nabywca nie zapłaci całej ceny w umówionym terminie, w szczególności, jeżeli takie przypuszczenie uzasadnia stan majątku Nabywcy.
 9. Nabywca ponosi koszty rezygnacji z zamówienia u Dostawcy towarów w przypadku potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Dostawcę
 10. Dostawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany ustalonych terminów dostawy, w szczególności gdy wystąpi :
  1. siła wyższa rozumiana jako: strajk, wojna, epidemia, lokaut, trudności w dostawie energii lub materiałów, decyzje władz administracyjnych, samorządowych, pożar, powódź i inne klęski żywiołowe,
  2. przerwa lub opóźnienie w dostawach surowców, energii, komponentów od poddostawców oraz inne nieprzewidziane zdarzenia, na które Dostawca nie ma wpływu.
  3. awarie, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego.
 11. Wystąpienie wyżej wymienionych okoliczności powoduje przesunięcie lub zawieszenie terminu wykonania zamówień (o czym Dostawca niezwłocznie zawiadamia Nabywcę na piśmie) oraz zwalnia Dostawcę z odpowiedzialności za zmianę terminów dostaw. W uzasadnionych przypadkach Dostawca jest również uprawniony do odstąpienia od umowy lub jej części.
 12. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeśli w momencie jego upływu towar opuścił zakład Dostawcy lub też zgłoszona została jego gotowość do wysyłki.
 13. Jeśli wysyłka ulega zwłoce z winy Nabywcy, to – po miesiącu od zgłoszenia gotowości ­towaru do wysyłki Dostawca może naliczyć składowe w wysokości 2 % sumy zamówienia za każdy rozpoczęty tydzień, o ile nie udokumentowano wyższych kosztów.

 

§5. Warunki płatności.

 1. Zapłata za otrzymany towar nastąpi po wystawieniu faktury na warunkach ustalonych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Termin zapłaty w każdym przypadku określany jest w dniach i liczony od daty wystawienia faktury.
 2. Datą wykonania świadczenia przez Nabywcę jest data wpływu należności na rachunek bankowy Dostawcy podany na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia lub na fakturze.
 3. Własność towaru przechodzi na Nabywcę po dacie wpływu środków na rachunek bankowy Dostawcy.
 4. Do czasu upływu terminów lub zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, towar stanowi własność Dostawcy i może być przez niego odebrany, jeżeli Nabywca zalega z zapłatą należności mimo pisemnego wezwania do zapłaty w wyznaczonym mu dodatkowym terminie.
 5. W przypadku sprzedaży na przedpłatę, Dostawca wystawi ,,Fakturę pro-forma’’, która określi wysokość przedpłaty koniecznej do realizacji zamówienia.
 6. W przypadku opóźnienia płatności Dostawca może naliczyć odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności określony na fakturze.
 7. Opóźnienie płatności po stronie Nabywcy powoduje natychmiastową wymagalność płatności bez odliczeń wszelkich otwartych wierzytelności, również z innych dostaw i świadczeń, nawet wówczas, gdy zostały uprzednio odroczone.
 8. W przypadku istnienia zaległych płatności określonego Nabywcy, Dostawca zastrzega sobie prawo wyboru na pokrycie jakiej zaległości zostaną przeznaczone środki wpływające na jego konto od danego Nabywcy.
 9. W przypadku zaległości płatniczych, wykraczających poza uzgodniony termin płatności, Dostawca wstrzyma wysyłki towaru do czasu uregulowania  zaległości przez Nabywcę.
 10. Nabywca nie ma prawa do wstrzymania z jakichkolwiek powodów płatności za dostarczony przez Dostawcę towar  lub dokonania potrąceń bez zgody Dostawcy wyrażonej w formie pisemnej.
 11. Dostawca zastrzega sobie prawo do  ubezpieczenia należnej jemu wierzytelności od Nabywcy z tytułu sprzedaży towarów w wybranym przez siebie Towarzystwie Ubezpieczeniowym. W takim przypadku Nabywcy przysługiwać będzie limit kupiecki do  wysokości limitu ubezpieczeniowego.

 

§6. Gwarancja i reklamacje produktów.

 1. Gwarancja udzielona przez Dostawcę na dany towar obowiązuje tylko wobec jego  Nabywcy, wskazanego w fakturze wystawionej przez Dostawcę.
 2. Okres i warunki gwarancji zgodnie z Kartą Gwarancyjną danego wyrobu.
 3. Nabywca ma obowiązek przestrzegania norm i warunków określonych przez Dostawcę, dotyczących sprzedawanych towarów, ze szczególnym uwzględnieniem norm eksploatacyjnych.
 4. W przypadku użytkowania towaru niezgodnie z warunkami określonymi przez Dostawcę, nastąpi anulowanie uprawnień z tytułu gwarancji.
 5. Odpowiedzialność Dostawcy wobec Nabywcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów zostaje wyłączona.
 6. Dostawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, jeżeli Nabywca wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty, dostarczenia dokumentu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia lub dokumentu wydania towaru – Dowodu Dostawy.
 7. Dostawca odpowiada za uszkodzenia dotyczące samego towaru;  nie odpowiada zaś za utracone korzyści lub inne szkody majątkowe Nabywcy, w tym związane z np. wynajęciem sprzętu zastępczego.
 8. Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszych gwarancji w razie:
  1. jakiejkolwiek własnej naprawy lub przeróbki zakupionego towaru.
  2. przekroczenia parametrów technicznych podanych w kartach katalogowych.
  3. zlikwidowania oznaczeń umożliwiających identyfikację.
  4. przechowywania towaru w niewłaściwych warunkach.
  5. użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, oraz Instrukcją Obsługi.
  6. naruszenia obowiązków wynikających dla Nabywcy z niniejszej gwarancji.
  7. upływu okresu gwarancji.
 9. Nabywca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia wadliwości towaru w terminie 7 dni od dostawy lub ujawnienia w trakcie eksploatacji. Przy zgłoszeniu wadliwości towaru Nabywca zobowiązany jest: podać numer katalogowy produktu, numer zamówienia, datę dostawy, opisać i dodatkowo przedstawić dokumentację fotograficzną wady.
 10. Wszystkie reklamacje powinny być zgłoszone Dostawcy na adres:
   • Mail: reklamacje@pronar.pl
   • Fax: +48 85 681 63 83 z dopiskiem: „Reklamacje”
   • Poczta: Pronar spółka z o.o. 17-210 Narew ul. Mickiewicza 101A z dopiskiem: „Reklamacje”
 11. Brak kompletności zgłoszenia reklamacyjnego uprawnia Dostawcę do nierozpoznania reklamacji.
 12. Przekroczenie terminu zgłoszenia wady uprawnia Dostawcę do cofnięcia uprawnień gwarancyjnych.
 13. W przypadku gdy przesłana przez Nabywcę dokumentacja fotograficzna jest niewystarczająca do podjęcia przez Dostawcę działań reklamacyjnych, Dostawca powiadomi o tym fakcie Nabywcę w terminie 5 dni roboczych  od dnia zgłoszenia reklamacji do Dostawcy. W tym przypadku  Nabywca zobowiązuje się na swój koszt przesłać na rzecz Dostawcy, nie później niż w ciągu 30 dni od daty uzyskania informacji od Dostawcy w tym zakresie, wszelkie wadliwe towary lub ich części.
 14. W przypadku gdy Dostawca występuje do Nabywcy o uzupełnienie w sprawie zgłoszonej informacji, czas realizacji zostaje wydłużony o czas oczekiwania na uzupełnienie ze strony Nabywcy.
 15. Dostawca w ciągu 30  dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego od Nabywcy podejmie decyzję o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz informuje o niej drogą meailową Nabywcę.
 16. W przypadku jeżeli reklamacja okaże się bezzasadna, Dostawca wystawi Nabywcy fakturę obciążającą go uzasadnionymi kosztami jakie poniósł Dostawca.

§7. Ograniczenia odpowiedzialności.

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie i następcze.
 2. Łączna maksymalna odpowiedzialność Dostawcy w zakresie roszczeń i zobowiązań z jakiegokolwiek tytułu, w tym odpowiedzialność z tytułu szkód pośrednich lub bezpośrednich, niezależnie od tego czy zostały one objęte ubezpieczeniem czy nie, nie przekroczy równowartości ceny towaru, w zakresie którego sprzedaży roszczenia te wystąpią.
 3. Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze Nabywcy dot. realizacji jego zamówienia, wynikające z wad, szkód powstałych w skutek podjęcia działań niedozwolonych przez Nabywcę.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe na skutek napraw wykonanych przez jakikolwiek inny serwis, niż Dostawcy lub spowodowanych zastosowaniem nieoryginalnych części.
 5. Sprzedający nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z okoliczności spowodowanych siłą wyższą. Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne od Sprzedającego, w szczególności pożary, powódź i inne klęski żywiołowe, wojny, strajki, zamieszki, demonstracje, epidemie, embargo, przerwy lub opóźnienia w dostawach surowców, energii i komponentów oraz inne nieprzewidziane zakłócenia, w szczególności skrócenie czasu pracy w fabrykach producentów produktów sprzedawanych przez Sprzedającego lub ich podwykonawców, przerwy w pracy, okoliczności leżące po stronie przewoźników, decyzje organów administracji publicznej, zmiany prawa, inne podobne okoliczności.

 

§8. Obowiązujące prawo, miejsce realizacji zobowiązań, właściwość miejscowa sądu.

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami w związku z realizacją umowy zawartej w ramach zamówienia, warunki którego opisują postanowienia niniejszych OWS, będą w miarę możliwości rozstrzygane na drodze polubownej, a w ostateczności na drodze sądowej.
 2. Stosunki prawne Dostawcy z Nabywcą wynikające z niniejszych OWS reguluje wyłącznie prawo polskie.                   W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWS, zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego i innych ustaw. Wyłącza się w całości zastosowanie konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, podpisanej w Wiedniu w dniu 11 kwietnia 1980.
 3. W przypadku wystąpienia sporów na tle niniejszych OWS oraz umowy zawartej w ramach jej postanowień, Sądem właściwym do ich ropoznania  jest Sąd miejsca w którym Dostawca posiada siedzibę.

§9. Postanowienia końcowe.

 1. W przypadku wyłączenia któregokolwiek z postanowień OWS, na podstawie zawartej odrębnie umowy określonej w § 1 ust. 3, pozostałe postanowienia  OWS zachowują pełną ważność i moc prawną.
 2. W przypadku prawnej nieskuteczności lub nieważności poszczególnych postanowień OWS, pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą. W takim przypadku, Strony uzgodnią postanowienie skuteczne zastępujące postanowienie nieskuteczne, uwzględniając aby ono możliwie najwierniej odzwierciedlało jego sens i zamiar.
 3.  Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian OWS, z zachowaniem 1 miesięcznego terminu                  ich wprowadzenia. Postanowienia OWS, sprzed ich ewentualną zmianą maja zastosowanie, aż  do całkowitego wykonania zobowiązań wynikających z umów zawartych  w czasie obowiązywania OWS sprzed ich zmiany.
 4. Aktualne OWS są zawsze dostępne w siedzibie Dostawcy oraz na ogólnie dostępnej stronie internetowej www.pronar.pl
 5. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 01 maja 2018 r.
 6. Narew, dnia 25 kwietnia  2018 r.

Zarząd PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi