Aplikuj

Imię i nazwisko (wymagane)

Dane kontaktowe ( wymagane)

Aplikuję na stanowisko (wymagane)

Preferowane miejsce pracy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz CV

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z rekrutacją

na przetwarzanie danych osobowych przekazanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych poza zakresem wskazanym w kodeksie pracy, a w szczególności zamieszczonego w CV zdjęcia (wizerunku) na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko u Pracodawcy Pronar Sp. z o.o. w Narwi, ul. Mickiewicza 101a, 17-210 Narew, co będzie miało wpływ na bardziej efektywne jego przeprowadzenie, w tym ułatwienie komunikacji z pracodawcą.

na przetwarzanie moich danych osobowych j.w oraz pozostałych danych osobowych zawartych w cv w celu uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Pronar Sp z o.o. przez okres 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Na podstawie art.81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017r. poz 880. ze zm.) na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w Cv.

że zostałem poinformowany, iż:
1) administratorem moich danych osobowych jest Pronar Sp. z o.o. z Siedzibą w Narwi, ul. Mickiewicza 101a, 17-210 Narew, nr KRS 0000139188, a podanie przeze mnie danych jest dobrowolne.
2) sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Pronar Sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, adres korespondencyjny: Pronar Sp. z o.o. w Narwi, ul. Mickiewicza 101a, 17-210 Narew, adres e-mail: iod@pronar.pl
3) moje dane osobowe będą przetwarzane przez Pronar Sp. z o.o. w Narwi w związku z realizacją procesu rekrutacji na stanowisko
4) moje dane zostaną usunięte miesiąc po zakończeniu procesu rekrutacyjnego jeśli moja kandydatura nie zostanie wybrana i nie wyrażę zgody na dalsze przetwarzanie moich danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji na potrzeby przyszłych rekrutacji na w/w/ stanowisko.
5) w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim Cv dla celów przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku, po tym terminie Cv zostanie automatycznie usunięte z bazy danych, chyba, że potwierdzę po tym czasie aktualność zawartych w nim danych i wyrażę zgodę na jego dalsze przechowywanie na potrzeby przyszłych rekrutacji.
6) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli moim zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzanie RODO.
8) moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym obcym odbiorcom danych.
9) moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10) podanie danych jest warunkiem umownym i jest dobrowolne.
11) Pronar Sp. z o.o w Narwi może przetwarzać moje dane osobowe także w celu ustalenia dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Spółkę rekrutacji. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
12) jestem świadomy, iż przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne i koniecznie do prawidłowego i efektywnego przeprowadzania procesu rekrutacji oraz akceptuję te cele.
13) wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia pracodawcy od obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa co do zabezpieczenia przetwarzanych danych oraz ich legalnego przetwarzania.
14) pracodawca nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych danych w sposób naruszający moje dobre imię lub dobra osobiste, a także w zakresie i celu innym niż wskazane powyżej.

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.